11.05.2016

Familja

Solidariteti brenda familjes në Islam

Solidariteti brenda familjes në Islam

“O ju njerëz, vërtetë Ne ju krijuam juve prej një mashkulli dhe një femre, ju bëmë popuj dhe fise që të njiheni mes vete e s’ka dyshim se tek Allahu më i ndershmi ndër ju është ai që më tepër është ruajtur e Allahu është shumë i dijshëm dhe hollësisht i njohur për çdo gjë” (Huxhurat 13)

10.05.2016

Tregime

A mund të flesh kur të vije fortuna ?

A mund të flesh kur të vije fortuna ?

Disa vjet më parë, një fermer e kishte blerë një tokë pranë brigjeve të Atlantikut. Vendosi lajmërimin për të punësuar një ndihmës. Shumica e njerëzve nuk e dëshironin punën në fermat përgjatë Atlantikut.

13.12.2015

Fikhu Hanefi

08.11.2015

Fikhu Hanefi

Prishja e suneteve katër rekatëshe

Prishja e suneteve katër rekatëshe

Shpeshherë kam vërejtur në xhamitë tona në Maqedoni dhe më gjerë, që disa nga xhemati duke shpresuar që të mos vonohen për farzin e namazit te drekës, ikindisë dhe të jacisë japin selam në uljen e parë të suneteve katër rekatëshe, që falen para këtyre namazeve!

05.11.2015

Fikhu Hanefi

Dhikri me xhemat të nivelizon me engjujt e Allahut fuqiplotë.

Dhikri me xhemat të nivelizon me engjujt e Allahut fuqiplotë.

Allahu i lartësuar në një hadithë kudsij ka thënë: "O robi im, kur t'më përmendësh vet, dhe Unë të përmendi vet. E kur t'më përmendësh me xhemat, Unë do të përmendi me një xhemat (nga engjujt) më të mirë se ata"

18.08.2015

Hadithi

Largimi i fatkeqësive të dunjasë

Largimi i fatkeqësive të dunjasë

Ibni Abbasi r.a. transmeton se i Dërguari i Allahut s.a.v.s. ka thënë: “Allahu xh.sh. i largon dhe ndalon edhe fatkeqësitë nga ummeti im për shkak të atij që falet, nga ai që nuk falet. Sikur të gjithë ta lënë namazin, atëherë Allahu xh.sh. as që do t’i shikonte.

20.06.2015

Tregime

Agjëruesi i cili hyri në xhenet para shehidit

Agjëruesi i cili hyri në xhenet para shehidit

Sahabiu i famshëm Talha ibn Ubejdullah r.a. transmeton se dy njerëz erdhën tek Pejgamberi, savs, dhe së bashku e pranuan Islamin …

18.06.2015

Fikhu Hanefi

Numri i rekateve në namazin e Teravisë

Numri i rekateve në namazin e Teravisë

Sa ishte numri i rekateve të Teravisë të cilën e fali profeti alejhi selam dhe të cilën e kanë falur shokët e tij-sahabët?A ka qenë ajo vetëm tetë rekate?Apo më shumë?A e ka falur profeti njëzet rekate?Po në kohën e sahabëve,si është falur ?