21.01.2016

Q.për fetva Egjipt

Nuk lejohet që të ulemi me njerëzit në të njëjtën tavolinë , nëse ata janë duke pirë alkool ,, dhe ti cingrrojm gotat me ta, edhe pse ne s’kemi alkool

Nuk lejohet që të ulemi me njerëzit në të njëjtën tavolinë , nëse ata janë duke pirë alkool ,, dhe ti cingrrojm gotat me ta, edhe pse ne s’kemi alkool

Ndalimi i pirjes së alkoolit është e vërtetuar me Kuran. Allahu në kuran thotë: ( O ju besimtarë! Me të vërtetë, alkooli, bixhozi, idhujt dhe shigjetat e fallit janë vepra të ndyta nga punët e djallit. Prandaj, largohuni nga këto, me qëllim që të shpëtoni ). El maide 90.

21.01.2016

Q.për fetva Egjipt

Dhënia e Sadakasë (Lëmoshës) dhe dobitë e saj

Dhënia e Sadakasë (Lëmoshës) dhe dobitë e saj

Allahu në Kur’an thotë: ( Me të vërtetë Allahu i don sadakadhënësit ). Jusuf 88

10.01.2015

Q.për fetva Egjipt

Manifestimi per lindjen e Muhamedit a.s

Manifestimi per lindjen e Muhamedit a.s

Qendra për fetva e Egjiptit nr. 140

08.09.2014

Q.për fetva Egjipt

Urtësia në themelimin e medh’hebeve

Urtësia në themelimin e medh’hebeve

Qendra për fetva Egjipt

22.04.2014

Q.për fetva Egjipt

Dispozita e tubimit për leximin e Kuranit dhe Mevludit në shtëpinë e të vdekurit

Dispozita e tubimit për leximin e Kuranit dhe Mevludit në shtëpinë e të vdekurit

Qendra për fetva e Egjiptit - Kairo Numri rendor. / 427 /

11.01.2014

Q.për fetva Egjipt

Manifestimi për lindjen e Muhamedit a.s.

Manifestimi për lindjen e Muhamedit a.s.

Lindja e Muhamedit a.s. është shtrierje e rahmetit të Zotit për historinë e njerëzimit në tërësi. Kur’ani është shprehur për pejgamberin a.s. se Ai është “ mëshirë për botërat” , e kjo mëshirë nuk është e kufizuar, sepse ajo përfshin edukumin njerëzorë, dhe urtësimin, mësimin dhe udhëzimin e tyre në rrugën e drejtë, dhe orientimin e tyre në jetën materiale dhe kuptimore. Gjithashtu kjo nuk kufizohet vetëm për atë kohë, por shtrihet në mbarë historinë e të gjitha kohërave. Kur’ani thotë: “(U dërgoi) edhe të tjerëve që nuk i arritën ata” El xhumua 3.

12.12.2013

Q.për fetva Egjipt

Mosveprimet e Muhamedit a.s. a janë argument për neve që edhe ne mos ti veprojmë ato

 Mosveprimet e Muhamedit a.s. a janë argument për neve që edhe ne mos ti veprojmë ato

Argumentohen shumica prej ekstremistëve në fe për mos lejimin e shumë çështjeve që i bëjnë muslimanët, me argumentin se Muhamedi a.s. nuk e ka bërë këtë e as As*habet e tij. A është kjo lënie [ mosveprim ] nga Muhamedi as. dhe shokët e tij për qëllim ndalimin e atij veprimi ?