03.12.2015

Pyetje-Përgjigje

Thënia “Allahu kabull” pas namazit, a është e ndaluar?

Thënia “Allahu kabull” pas namazit, a është e ndaluar?

Pyetja: A ka bazë lutja pas namazit për njëri tjetrin “Allahu kabull”(Zoti ta pranoftë), apo është “Bidat” (risi në fe)?

18.08.2015

Pyetje-Përgjigje

Dallimi ndërmjet namazit të meshkujve dhe femrave në medhhebin hanefi

Dallimi ndërmjet namazit të meshkujve dhe femrave në medhhebin hanefi

M. Munever Atik Pyetje: Ku i mbajnë gratë duart gjatë kijamit[1] Çka thonë dijetarët e sheriatit për qëndrimin e dijetarëve Hanefi që thonë se meshkujt duhet ti vendosin duart nën kërthizë në namaz, ndërsa femrat duhet ti vendosin ato në gjoks? A është ky veprim në përputhje me Sunetin e Pejgamberit s.a.v.s.? Apo është çështje për të cilën juristët e kësaj shkolle kanë rënë dakord? Çfarëdo qoftë arsyeja, ju lutem na jepni një përgjigje në dritën e provave tekstuale. Allahu ju shpërbleftë.

07.07.2015

Pyetje-Përgjigje

Falja e namazit të natës me xhemat

Falja e namazit të natës me xhemat

Pyetja: Esselamu alejkum! Profesor i nderuar, kam vërejtur se kohëve të fundit është shfaqur një dukuri, ku disa vëllezër mblidhen pas mesnate dhe falin namaz nate me xhematë, respektivisht me imam. Ajo që më intereson mua është të di se a ka bazë kjo praktikë në burimet e fesë sonë dhe a është praktikuar kjo në kohën e sahabëve? Gjithashtu, dëshiroj të mësoj qëndrimin e medh’hebit hanefi në lidhje me faljen e namazeve nafile me xhemat?

03.07.2015

Pyetje-Përgjigje

Namazi i natës me xhemat (Tehexhud)

 Namazi i natës me xhemat (Tehexhud)

Pyetja: Cili është vendimi për faljen e namazit të tehexhudit sipas katër medh’hebeve?

19.05.2015

Pyetje-Përgjigje

Agjërimi gjatë muajit Shaban

Agjërimi gjatë muajit Shaban

Pyetje:”A ka ditë të caktuara gjatë muajit Shaban të cilat pëlqehen të agjërohen?”

07.05.2015

Pyetje-Përgjigje

Namazi ndërmjet Ezanit dhe farzit të namazit të akshamit

Namazi ndërmjet Ezanit dhe farzit të namazit të akshamit

Pyetje: Siç e dini, në Arabinë Saudite, namazi i Akshamit, zakonisht falet dhjetë minuta pas thirrjes së ezanit. Ditët e fundit vërejta një Hadith të Pejgamberit alejhis-selam në të cilin thuhet: “Askush nuk duhet të ulet në xhami pa mos i falë dy rekatë.” (Të gjithë transmetuesit bien dakord). Gjithashtu unë kam dëgjuar edhe një Hadith i cili në gjuhën shqipe mund të interpretohet si vijon: “Lutja ndërmjet Ezanit dhe Ikametit pranohet gjithmonë.” A nënkupton kjo se ne duhet dhe mund të falim dy rekatë namaz pas ezanit të akshamit përpara se të fillojë namazi me xhemât?

30.04.2015

Pyetje-Përgjigje

Kryerja e gabimit gjatë faljes së namazit me xhemat

Kryerja e gabimit gjatë faljes së namazit me xhemat

Pyetje: A duhet bërë sehvi sexhde në fund të namazit në rast se falemi me xhemât dhe bëjmë ndonjë gabim për të cilin kryerja e sehvi sexhdes është e obligueshme? Nëse po, ju lutem përshkruani mënyrën e saktë për të njëjtën gjë dhe na sqaroni situatat në të cilat duhet të kryejmë një sexhde të tillë, ndërsa jemi duke kryer namazet me xhemât.

26.03.2015

Pyetje-Përgjigje

Pse janë paraqitur grupacione të dhunshme në vendet islame?

Pse janë paraqitur grupacione të dhunshme në vendet islame?

PYETJE: Meqë Islami bën thirrje për butësi, falje, mëshirë dhe përbuzjen e dhunës e vrazhdësisë, atëherë: pse janë paraqitur grupacione të dhunshme në vendet islame? Po ashtu, cila është baza fetare në të cilën ato mbështeten, e në veçanti kur kihet parasysh se këto organizata thirren në përkatësinë islame?

13.02.2015

Pyetje-Përgjigje

Lënia e xhematit pas kryerjes së farzit

Lënia e xhematit pas kryerjes së farzit

Pyetja: Esselamu Alejkum! Pyetja ime ka të bëj me lëshimin e xhamisë nga ana e disa individëve pas kryerjes së farzit nën pretekstin e sunetit (duke mendu se te qendrosh me xhematin per te bere dhikr na qenka bidat). Cili është qëndrimi juaj për këtë?