06.12.2013

Kushtet e Islamit

Kelimei Shehadeti-deklarimi Islam

Kelimei Shehadeti-deklarimi Islam

Esh'hedu en la ilahe il-lall-llah ve esh'hedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu - Besoj dhe deklaroj se ekziston vetëm një Zot - All-llahu dhe se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij ".