20.04.2014

Kushtetuta

Kushtetuta e Medinës

Kushtetuta e Medinës

Kushtetuta e Medinës mund të konsiderohet me të drejtë si kushtetuta e parë që trupëzoi të drejtat fetare dhe politike.

07.12.2013

Kushtetuta

Kushtetuta e bashkësisë islame të kosovës

Kushtetuta e bashkësisë islame të kosovës

Pejgamberi s.a.v.s., kur e dërgoi Muadh ibni Xhebelin në Jemen gjykatës, i tha: “Me se do të gjykosh?”. Ai i qe përgjigjur: “Me librin e All-llahut”, - e nëse nuk gjen zgjidhje”? - e pyeti Pejgamberi s.a.v.s. Ai tha: “Me Synnetin e të Dërguarit të Allahut”. “Po nëse edhe aty nuk gjen zgjidhje”? – “Do të gjykoj sipas mendimit tim” – iu përgjigj Muadhi. Me këtë rast Pejgamberi s.a.v.s. tha: “Falëndërimi i qoftë Allahut , i cili e udhëzoi të dërguarin e të Dërguarit të Allahut në se kënaqet Allahu dhe i Dërguari i Tij”. Duke qenë se Islami është fe e Allahut, për të cilën imanente janë besimi, kultura, qytetërimi, paqja, tolerance dhe respektimi i lirive e të drejtave të njeriut, të cilat burimin e kanë në parimet e Kur’anit famëlartë dhe në Synnetin e Pejgamberit a.s Duke qenë e Islami në dimensionet e veta të pandara përmban qëndrimin aktiv ndaj jetës dhe ndaj veprimtarive shoqërore në përgjithësi, që janë drejtësia shoqërore dhe sfera ekonomike; Duke qenë se kemi fenë tonë, historinë tonë, kulturën tonë, dhe tokën tonë, vlera me të cilat nënkuptohet vetidentifikimi ynë, vetafirmimi ynë dhe filozofia jonë, nëpërmjet të cilave synohet arritja e mirëqenies në të gjitha sferat e jetës njerëzore; Duke qenë se është e drejtë e patjetërsueshme e myslimanëve që të organizohen në kuadër të Bashkësisë Islame dhe duke u mbështetur tek vullneti i shprehur vendosmërisht për një pozitë të re kushtetuese të Bashkësisë Islame të Kosovës.