13.04.2015

Kushtet e Islamit

Ja se nga rrjedh “Et-tehijjatu…”, të cilin e këndojmë për çdo namaz…

Ja se nga rrjedh “Et-tehijjatu…”, të cilin e këndojmë për çdo namaz…

“Kur Pejgamberi i Allahut të Madhërishëm, Muhammedi s.a.v.s., në natën e Israsë dhe Mi’raxhit, u ngrit gjer në Sidretu’l- Munteha (në pikën kulminante ku Allahu i Madhërishëm me fuqinë e Tij absolute deshi që të komunikonte me Pejgamberin e Tij) i tha fjalët:

20.12.2013

Kushtet e Islamit

Namazi i Xhumas

Namazi i Xhumas

Vëllezër të nderuar!

06.12.2013

Kushtet e Islamit

Namazi

Namazi

Rëndësia e këtij obligimi islam në veçanti theksohet në më se njëqind ajete kur'anore, sepse namazi është vërtetim dhe manifestim i besimit të vërtetë - imanit. Përgatitja për namaz