13.04.2015

Kushtet e Islamit

Ja se nga rrjedh “Et-tehijjatu…”, të cilin e këndojmë për çdo namaz…

Ja se nga rrjedh “Et-tehijjatu…”, të cilin e këndojmë për çdo namaz…

“Kur Pejgamberi i Allahut të Madhërishëm, Muhammedi s.a.v.s., në natën e Israsë dhe Mi’raxhit, u ngrit gjer në Sidretu’l- Munteha (në pikën kulminante ku Allahu i Madhërishëm me fuqinë e Tij absolute deshi që të komunikonte me Pejgamberin e Tij) i tha fjalët:

20.12.2013

Kushtet e Islamit

Namazi i Xhumas

Namazi i Xhumas

Vëllezër të nderuar!

06.12.2013

Kushtet e Islamit

Haxhi

Haxhi

Haxhxhi është detyra e pestë kryesore islame, e cila përbëhet nga: veshja e ihramit - nijjeti; rrotullimi rreth Qabes - tavafi; ecja e shpejtë ndërmjet Safasë dhe Merves- sa'ji; qëndrimi në Arafat - vukufi dhe ritet tjera të haxhxhit.

06.12.2013

Kushtet e Islamit

Agjërimi

Agjërimi

Agjërimi është bërë obligim në vitin e dytë hixhrij, me këtë ajet kur'anor: "O ju që besuat, agjërimi u është bërë obligim sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm. (jeni të obliguar për) Ditë të caktuara, e kush është i sëmurë prej jush ose është në udhëtim (e nuk agjëroi), atëherë ai (le të agjërojë) më vonë aq ditë. E ata që i rëndon ai (nuk mund të agjërojnë), janë të obliguar për kompenzim, ushqim (ditor), i një të varfëri ai që nga vullneti jep më tepër, ajo është aqë më mirë për te. Mirëpo, po që se dini, agjërimi është më i mirë për ju."(El Bekare, 183-184)

06.12.2013

Kushtet e Islamit

Zekati

Zekati

All-llahu xh.sh. thotë: "Shembulli i pasurisë së atyre që e japin në rrugën e All-llahut është si një kokërr prej të cilës mbijnë shtatë kallinj, ndërsa në secilin kalli ka nga njëqind kokrra. All-llahu ia shumëfishon (shpërblimin) atij që dëshiron, All-llahu është Bujar i Madh, i di qëllimet." (El Bekare, 261)

06.12.2013

Kushtet e Islamit

Namazi

Namazi

Rëndësia e këtij obligimi islam në veçanti theksohet në më se njëqind ajete kur'anore, sepse namazi është vërtetim dhe manifestim i besimit të vërtetë - imanit. Përgatitja për namaz

06.12.2013

Kushtet e Islamit

Kelimei Shehadeti-deklarimi Islam

Kelimei Shehadeti-deklarimi Islam

Esh'hedu en la ilahe il-lall-llah ve esh'hedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu - Besoj dhe deklaroj se ekziston vetëm një Zot - All-llahu dhe se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij ".