24.03.2015

Fikhu Hanefi

Shkolla juridike hanefite dhe hadithet

Shkolla juridike hanefite dhe hadithet

Pretendimi se shkolla juridike hanefite i bazon fetvatë e veta në transmetime të dobëta të haditheve është injorancë e plotë. Reflektimi në mënyrë të paanshme mbi librat e fikhut hanefi nuk do t’i linte hapësirë një pohimi të tillë. Koleksionet në vazhdim të dëshmive për fikhun hanefi ilustrojnë nivelin e thellë dhe serioz të dijes mbi hadithet në mesin e pasuesve aktualë të shkollës hanefite:

10.03.2015

Fikhu Hanefi

Dhikri i cili i fshin mëkatet dhe i hap dyert e Xhennetit

Dhikri i cili i fshin mëkatet dhe i hap dyert e Xhennetit

Për tesbihun (dhikrin) pas salavateve i Dërguari i Allahut s.a.v.s ka thënë: “Të them: Subhanallahi vel hamdulilahi ve lailahe ilallahu vallahu ekber (Lavdërimi dhe falënderimi i takon Allahut, nuk ka zot tjetër përveç Allahut, Allahu është më i Madhi), është me e dashur për mua se çdo gjë që e shkëlqen dielli.”

31.01.2015

Fikhu Hanefi

Sexhdetu Tilave (Sexhdeja e leximit të Kuranit)

Sexhdetu Tilave (Sexhdeja e leximit të Kuranit)

Sexhdetu tilave është një akt përuljeje ndaj Allahut Fuqiplotë, e shkaku është leximi i disa ajeteve në Kuran, që kërkohet të bëhen të bëhen në këtë sexhde.

29.01.2015

Fikhu Hanefi

Çështja e leximit të Kur’anit në namaz në gjuhën jo arabe

Çështja e leximit të Kur’anit në namaz në gjuhën jo arabe

Dr. Enes Ljevakoviç Një nga mendimet e Imam Ebu Hanifes në lidhje me Kur’anin, e që veçohet shumë, është lejimi i leximit të Kur’anit në namaz në gjuhën persiane.

04.01.2015

Fikhu Hanefi

A mund t’i japë gji fëmijës gruaja me të përmujshme ose lehonë?

A mund t’i japë gji fëmijës gruaja me të përmujshme ose lehonë?

Të përmujshmet dhe lehonia janë një veçori e vënë nga Allahu në natyrën e grave.Është e pamundur që gruaja të shpëtojë nga kjo me vullnetin e vet.

29.12.2014

Fikhu Hanefi

Mbyllja e celularit duke qenë në namaz

Mbyllja e celularit duke qenë në namaz

Jusuf Zimeri Çështja e celularit është një çështje bashkëkohore te besimtarët islamë, që nënkupton se këtë çështje nuk e kanë trajtuar fukahatë e mëhershëm. Mirëpo edhe pse kjo çështje ka qenë inekzistente më herët, juristët islamë, (fukahatë) kanë venduar rregulla dhe disiplina të përgjithshme ku, brenda këtyre kornizave dhe disiplinave të përgjithshme, mund të trajtohet edhe çështja e celularit.

29.12.2014

Fikhu Hanefi

Situatat në të cilat lejohet të bëhet vonimi i namazit

Situatat në të cilat lejohet të bëhet vonimi i namazit

Ta falësh namazin me vonesë pa patur ndonjë arsye të lejuar nga feja është haram dhe gjynah i madh. Ka disa arsye për të cilat mund të vonohet namazi:

18.12.2014

Fikhu Hanefi

Ja cili është dallimi i namazit të gruas prej burrit

Ja cili është dallimi i namazit të gruas prej burrit

Ka pjesë të namazit të cilët janë të ngjashëm dhe nuk bëjnë asnjë dallim midis gruas dhe burrit, sa i përket namazit. Mirëpo, ka edhe disa dallime të vogla, sidomos në formë.

03.12.2014

Fikhu Hanefi

A i keni ditur këto dobi të guslit dhe të abdesit?

A i keni ditur këto dobi të guslit dhe të abdesit?

Këto pastrime, me qëllim ibadeti, sjellin dobi të shumta për shëndetin dhe trupin tonë. Krahas dobive të shumta trupore, te këto pastrime ka edhe shumë dobi shpirtërore.