15.02.2014

Akaid

Pejgamberët e dalluar (ulu’l-’azm)

Pejgamberët e dalluar (ulu’l-’azm)

Dërgimi i pejgamberëve (resulë apo nebijë) është urtësi dhe mëshirë e jo pamundshmëri as anakronizëm, për shkak të pamjaftueshmërisë së njeriut[1] që t’i perceptojë dhe përvetësojë të gjitha gjerat që i sheh apo jo, që janë shpirtërore apo materiale, të kësaj apo asaj bote.

13.02.2014

Akaid

El-Hakku (I Vërteti) Emri i Allahut.

El-Hakku (I Vërteti) Emri i Allahut.

Emri që do të trajtojmë në këtë temë, është një emër me të cilin mbahet toka dhe e gjithë gjithësia. Është një emër me të cilin është e lidhur ngushtë jeta jonë shoqërore. Nëse njerëzimi do e shpërfillë këtë emër dhe nuk do të punojë sipas tij, rezultati do të jetë shumë i dhimbshëm, jeta mbi tokë do të shkonte drejt rrënimit, shkatërrimit dhe padrejtësisë. Nëse këtë emër do e përjetonim në të gjitha aspektet e jetës, do të jetonim ndryshe. Emri që do të trajtojmë është emri El-Hakk (I Vërteti). Po ta shohim, kjo fjalë përbëhet nga pak shkronja, por që kanë peshën e gjithë qiejve dhe tokës: “Ai krijoi qiejt dhe tokën mbi bazë të drejtësisë.” (El-En’am: 73)

12.02.2014

Akaid

Imam Ebu Hanife r.h. dhe çështja e “irxhá-së”

Imam Ebu Hanife r.h. dhe çështja e “irxhá-së”

Hyrje Më ka rastisur të dëgjoj prej disa kolegëve hoxhëllarë, të cilët ndajnë mendimin se Ebu Hanifeja r.h. i ka parimet e drejta në mes’elet e akaidit, porse ai ka gabuar në disa prej tyre, e një ndër ato është edhe mes’eleja e “irxha-së”. Bindja se Ebu Hanife r.h. ka gabuar në këtë mes’ele më ka bërë përshtypje, prandaj dhe vendosa që në lidhje me këtë të bëj këtë çapitje studimore.

03.02.2014

Akaid

Katastrofat natyrore, vërejtje për njerëzit e mençur

Katastrofat natyrore, vërejtje për njerëzit e mençur

Viteve të fundit bota po ballafaqohet me katastrofa të ndryshme natyrore: termete të mëdha shkatërruese, erëra të jashtëzakonshme, vërshime të shumta, vapa të papërballueshme, paraqitje të sëmundjeve të ndryshme të panjohura te njerëzit, kafshët e bimët, luftërat e shumta dhe vdekja e njerëzve të pafajshëm etj. etj.

01.02.2014

Akaid

Allahu xh. sh. nuk zbret, nuk vjen dhe nuk lëviz nga vendi në vend

Allahu xh. sh. nuk zbret, nuk vjen dhe nuk lëviz nga vendi në vend

Nga gjërat, që muxhesiminët (antropomorfistët) ia atribuojnë Allahut të Lartësuar, është edhe zbritja dhe lëvizja nga vendi në vend edhe pse Ai, Allahu i Lartësuar, nuk është në ndonjë vend që të mund të lëvizte. Qëndrimin e tyre ata e dëshmojnë me shpjegimin e fjalëpërfjalshëm të ajeteve dhe haditheve vijuese. Allahu xh. sh. thotë:

28.01.2014

Akaid

Islami dhe biologjia

Islami dhe biologjia

Allahu e krijoi njeriun nga një pikë dhe ajo pikë u përpunua dhe u fabrikua,e njeriu u krijua e shpirti ju dha me lejen e Allahut.Tema islami dhe biologjia ne librin tonë të rradhës “islami përtej shkencës”,don të tregon sesi njeriu është i lidhur me mjedisin sesi njeriu përbëhet nga qelizat dhe kromozomet sesi njeriu ka shum aparatura në trup dhe sesi metabolizmi i tij përmirsohet dhe sesi rrezikohet kur nuk kujdesemi për të.

27.01.2014

Akaid

Besimtari i vërtetë është sikur pema e mirë

Besimtari i vërtetë është sikur pema e mirë

Jeta jonë është një udhëtim i ndryshueshëm. Asgjë që përjetojmë në jetë nuk është e përhershme, por çdo situatë është e përkohshme dhe thjeshtë transformohet në tjetër gjë. Këto përvoja janë përkujtuese të kalueshmërisë së jetës – se gjithçka në jetë (në këtë botë, për dallim nga bota tjetër), sipas natyrës së tyre, është e ndryshueshme. Çdo vështirësi apo lumturi me të cilat përballemi nuk zgjat përgjithmonë, Allahu i Madhërishëm thotë:

27.01.2014

Akaid

Mëshira dhe dashuria e Allahut për besimtarët

Mëshira dhe dashuria e Allahut për besimtarët

Thotë Allahu në Kur’an: ” E ju kur kërkonit shpëtim nga Zoti juaj, e Ai ju është përgjigjur juve”

24.01.2014

Akaid

Të shpallurit e një personi si kafir (jobesimtar)

Të shpallurit e një personi si kafir (jobesimtar)

… E vërteta mbi këtë çështje është ajo se Islami ose Imani është një realitet i rrënjosur dhe i definuar, i cili duhet të provohet dhe të vërtetohet në mënyrë që dikush të konsiderohet dhe të shpallet si musliman.

19.01.2014

Akaid

A ka dhe engjëj që s‘binden?

A ka dhe engjëj që s‘binden?

“Asnjë nga engjëjt nuk është kryelartë. Ata të gjithë i nënshtrohen Allahut.” (16:49-50) Por ajeti 102 i sures Bekare tregon historinë e dy engjëjve që mëkatuan. Ajetet për t’u diskutuar:

15.01.2014

Akaid

Besimi tek profetët dhe të dërguarit e Zotit

Besimi tek profetët dhe të dërguarit e Zotit

Besimi në profetët dhe të dërguarit e Zotit, është të pohosh, miratosh dhe besosh pa fije dyshimi, se Zoti ka dërguar profetë dhe të dërguar, misioni i të cilëve është rregullimi i jetës së njeriut, sipas vullnetit dhe porosive të Zotit. Në një hadith, profeti Muhamed (a.s) thotë: ”Zoti ka dërguar mbi treqind të dërguar dhe njëzet e katër mijë profetë.

08.01.2014

Akaid

Besimi në caktimin e Zotit

Besimi në caktimin e Zotit

Jeta e njeriut është e mbushur me të papritura, vështirësi dhe probleme. Gjatë gjithë jetës, njeriu përballet me lloj-lloj hallesh dhe sfidash. Ka gra shumë të mira të cilat divorcohen, ndërkohë që shumë të tjera që nuk i gëzojnë këto cilësi jetojnë të lumtura me burrat e tyre. Ka bashkëshorte, të cilat nuk mund të lindin fëmijë dhe të bëhen nëna, ndërkohë që të tjera pasi lindin i braktisin fëmijët e tyre në spitale, apo në shtëpitë e fëmijës.