Femijet -emaneti i prindereve

10.04.2015

Femijet -emaneti i prindereve


Femijet -emaneti i prindereve

Ka thënë Pejgamberi alejhi selam: "Të gjithë ju jeni barinj dhe të gjithë ju jeni përgjegjës për kopenë tuaj.

Sundimtari është përgjegjës për popullin e tij, 
çdo person është përgjegjës për familjen e tij, 
gruaja është përgjegjëse për shtëpinë e burrit të saj dhe anëtarët e familjes së saj, 
shërbëtori është përgjegjës për pasurinë e pronarit të saj ... 
të gjithë ju jeni përgjegjës për kopenë tuaj. "
(Buhariu dhe Muslimi)

Allahu xh.sh. Në Kur'an thotë:

"O ju që keni besuar, ruani veten dhe familjen tuaj prej zjarrit, lëndë djegëse e të cilit janë njerëzit dhe gurët"
(Kaptina Et-Tahrim 6).

Ali Ibn Ebi Talib, duke e komentuar këtë ajet thotë: 
"Mësoni veten dhe familjen tuaj me të mirën", 
siç citohet në komentin e këtij ajeti: "Ruani veten dhe familjen tuaj duke u larguar nga mëkatet, në atë mënyrë që t’ua ndaloni atyre atë që ju nuk e bëni"

-Imam Gazaliu thotë: "Fëmiu është emanet tek prindërit e tij, zemra e tij është perlë e pastër, 
ku asgjë nuk është e gdhendur, 
por është e gatshme për të pranuar çdo gjë që gdhendet në të. Pra, nëse mëson të mirën dhe adaptohet me të, 
ai do të rritet në të mirën dhe prindërit e tij do të jenë të lumtur me të në këtë botë dhe në botën tjetër. 
Në qoftë se ai anashkalohet – ose lihet pas dore dhe mësohet me të keqen, do të jetë për të ardhur keq dhe do të shkatërrohet, 
e përgjegjësinë për këtë do ta mbajnë kujdestarët, prindërit apo kushdo qoftë tjetër."

-Pejgamberi s.a.v. s., ka thënë: 


"Çdo fëmijë lind në „fitret“ (ne fenë e natyrshmërisë së tij), por prindërit e janë ata të cilët e bëjnë jehudi, mexhusijj(zjarrputist) apo të krishterë".

-Imam Ibn el-Kajjimi e konfirmon këtë përgjegjësi të prindërve, dhe thotë: "Ulemaja thonë se Allahu xh.sh., në Ditën e Gjykimit së pari do t’i pyes prindërit për fëmijët e tyre,
e pastaj fëmijët për prindërit e tyre, 
për shkak se siç i ka detyrimet prindi për birin e tij, po ashtu edhe djalë i ka detyrime ndaj babait të tij.

Allahu xh.sh., ka thënë: "Ne e kemi obliguar çdo njeri që të jetë i mirë ndaj prindërve të vet." (El-Ankebut, 8), 
por gjithashtu ka thënë edhe:

" Veten dhe familjen tuaj ruane nga zjarri." (Et-Tahrim 6 ).

Në një ajet tjetër Allahu xh.sah. thotë: "Adhurojeni All-llahun e mos i shoqëroni Atij asnjë send, silluni mirë ndaj prindërve... "(An-Nisa, 36)

-Pejgamberi s.a.v.s., ka thënë: 
"Bëhuni të drejtë ndaj fëmijëve tuaj në dhurata, ashtu siç dëshironi që ndaj juve të veprohet drejtë në bamirësi dhe në trajtim të mirë." 
(Sahihul-Xhami)    /KBI-Bujanoc.com/

3685 Shikime