06.12.2013

Kushtet e Islamit

Haxhi

Haxhi

Haxhxhi është detyra e pestë kryesore islame, e cila përbëhet nga: veshja e ihramit - nijjeti; rrotullimi rreth Qabes - tavafi; ecja e shpejtë ndërmjet Safasë dhe Merves- sa'ji; qëndrimi në Arafat - vukufi dhe ritet tjera të haxhxhit.