13.12.2015

Fikhu Hanefi

08.11.2015

Fikhu Hanefi

Prishja e suneteve katër rekatëshe

Prishja e suneteve katër rekatëshe

Shpeshherë kam vërejtur në xhamitë tona në Maqedoni dhe më gjerë, që disa nga xhemati duke shpresuar që të mos vonohen për farzin e namazit te drekës, ikindisë dhe të jacisë japin selam në uljen e parë të suneteve katër rekatëshe, që falen para këtyre namazeve!

05.11.2015

Fikhu Hanefi

Dhikri me xhemat të nivelizon me engjujt e Allahut fuqiplotë.

Dhikri me xhemat të nivelizon me engjujt e Allahut fuqiplotë.

Allahu i lartësuar në një hadithë kudsij ka thënë: "O robi im, kur t'më përmendësh vet, dhe Unë të përmendi vet. E kur t'më përmendësh me xhemat, Unë do të përmendi me një xhemat (nga engjujt) më të mirë se ata"

18.06.2015

Fikhu Hanefi

Numri i rekateve në namazin e Teravisë

Numri i rekateve në namazin e Teravisë

Sa ishte numri i rekateve të Teravisë të cilën e fali profeti alejhi selam dhe të cilën e kanë falur shokët e tij-sahabët?A ka qenë ajo vetëm tetë rekate?Apo më shumë?A e ka falur profeti njëzet rekate?Po në kohën e sahabëve,si është falur ?

14.06.2015

Fikhu Hanefi

Dhikri bëhet pas suneteve të falura

Dhikri bëhet pas suneteve të falura

Përktheu: Nexhat Ibrahimi

24.05.2015

Fikhu Hanefi

Situatat në të cilat lejohet të bëhet vonimi i namazit

Situatat në të cilat lejohet të bëhet vonimi i namazit

Ta falësh namazin me vonesë pa patur ndonjë arsye të lejuar nga feja është haram dhe gjynah i madh. Ka disa arsye për të cilat mund të vonohet namazi:

29.04.2015

Fikhu Hanefi

Falja e namazit të natës me xhemat

Falja e namazit të natës me xhemat

Pyetja: Cili është vendimi për faljen e namazit të tehexhudit sipas katër medh’hebeve?