18.08.2015

Hadithi

Largimi i fatkeqësive të dunjasë

Largimi i fatkeqësive të dunjasë

Ibni Abbasi r.a. transmeton se i Dërguari i Allahut s.a.v.s. ka thënë: “Allahu xh.sh. i largon dhe ndalon edhe fatkeqësitë nga ummeti im për shkak të atij që falet, nga ai që nuk falet. Sikur të gjithë ta lënë namazin, atëherë Allahu xh.sh. as që do t’i shikonte.

24.03.2015

Hadithi

Besimtari për shkak të fitneve do të ikë në male

Besimtari për shkak të fitneve do të ikë në male

I Dërguari i Allahut s.a.v.s. ka paralajmëruar se: “Shumë shpejt do të vijë koha kur pasuria më e madhe e muslimanit do të jenë delet me të cilat ai do të ik në male dhe kodra duke u fshehur, si besimtar, nga fitnet.” (Buhariu, Ebu Davudi, Nesaiu, Ibn Maxhe, dhe Ahmedi – Sahih).

22.03.2015

Hadithi

Si sillej i Dërguari i Allahut s.a.v.s ndaj personave me nevoja të veçanta?

Si sillej i Dërguari i Allahut s.a.v.s ndaj personave me nevoja të veçanta?

Një numër i madh i njerëzve kanë folur për të Dërguarin e Allahut s.a.v.s nga perspektiva të ndryshme. Disa e përshkruajnë si luftëtarë, bashkëshort ideal, udhëheqës i drejtë, ndërsa ka edhe prej atyre që e përshkruajnë në aspektin negativ. Në këtë tekst të shkurtër dëshiroj që në mënyrë shumë unike të sqaroj se sa i rëndësishëm është i Dërguari i Allahut s.a.v.s. për mua dhe muslimanët tjerë me nevoja të veçanta.

12.03.2015

Hadithi

“Umetin tim do ta kaplojë sëmundja e popujve të mëparshëm!”

“Umetin tim do ta kaplojë sëmundja e popujve të mëparshëm!”

I Dërguari i Allahut s.a.v.s. ka paralajmëruar se: Umetin tim do ta kaplojë sëmundja e popujve të mëparshëm. “Sahabët e pyetën: “O i Dërguari i Allahut , cila është kjo sëmundje e popujve të mëparshëm?, ndërsa ai u përgjigj: “Shthurja, arroganca, mendjemadhësia, preokupimi me dunjanë, urrejtja mes njëri – tjetrit dhe zilia, derisa të sundojë dhuna.”(El-Hakim i Et-Taberani u El-Mu’džemu-l-evsatu – hadithi është sahih)

10.03.2015

Hadithi

Namazi kaza, të bëhet apo të mos bëhet?!

Namazi kaza, të bëhet apo të mos bëhet?!

Musa Vila “Tregon Ebu Hurejra se vërtet Resulullahun a.s., duke u kthyer natën nga beteja e Hajberit, nga lodhja e kishte kapluar kotja, Ai u stacionua në një vend për pushim. I tha Bilalit: “Na bëj kujdestari (për të na zgjuar për namazin e sabahut). Bilali u fal gjatë natës aq sa dëshiroi. Resulullahu a.s., kishte fjetur me shokët e tij. Kur u afrua mëngjesi, Bilali ishte mbështetur në devenë e tij në drejtim të lindjes së mëngjesit. Bilalin e kishte kapluar gjumi ashtu mbështetur në devenë e tij. As Resulullahu e as shokët e tij nuk u zgjuan derisa i zgjoi dielli.

23.02.2015

Hadithi

Fuqia e vërtetë është fuqia e zemrës

Fuqia e vërtetë është fuqia e zemrës

Ebu Hurejre transmeton se i Dërguari i Allahut salallahu alejhis ue selem, ka thënë: “Allahu nuk shikon pamjet tuaja, por zemrat dhe veprat tuaja.”

25.11.2014

Hadithi

Shkolla juridike hanefite dhe hadithet

Shkolla juridike hanefite dhe hadithet

Pretendimi se shkolla juridike hanefite i bazon fetvatë e veta në transmetime të dobëta të haditheve është injorancë e plotë. Reflektimi në mënyrë të paanshme mbi librat e fikhut hanefi nuk do t’i linte hapësirë një pohimi të tillë. Koleksionet në vazhdim të dëshmive për fikhun hanefi ilustrojnë nivelin e thellë dhe serioz të dijes mbi hadithet në mesin e pasuesve aktualë të shkollës hanefite:

13.11.2014

Hadithi

Askush prej jush të mos e dëshirojë vdekjen!

Askush prej jush të mos e dëshirojë vdekjen!

Enesi (Allahu qoftë i kënaqur me të) transmeton, se i Dërguari i Allahut ka thënë: “Askush prej jush të mos e dëshirojë vdekjen për shkak të një të keqeje që e ka goditur! E nëse ai duhet që medeomos ta bëjë këtë, atëherë le të lutet duke thënë: O Zot, më jep jetë nëse jeta është e mirë për mua dhe ma merr jetën, nëse vdekja është më e mirë për mua.”[1]

06.09.2014

Hadithi

Vrasja midis besimtarëve, parashenjë e Kiametit

Vrasja midis besimtarëve, parashenjë e Kiametit

I Dërguari i Allahut s.a.v.s ka thënë: “Para Kiametit do të paraqiten shumë vrasje, por jo vrasje të pa besimtarëve, por vrasje mes pasuesve të mi, kështu që personi do ta takojë vëllanë e vet dhe do ta vras. Nga shumica e njerëzve në atë kohë do të ngrihet mendja, do të pasohen ata që janë mendjelehtë dhe shumica do të mendojnë se janë në të drejtë, ndërsa ata nuk do të jenë në të drejtën!”. (Ibn Maxhe, Ahmed, El-Bezzar, Ebu Ja’la i Ibn ebi Shejbe – sahih)

14.05.2014

Hadithi

Vrasja midis besimtarëve, parashenjë e Kiametit

Vrasja midis besimtarëve, parashenjë e Kiametit

I Dërguari i Allahut s.a.v.s ka thënë: “Para Kiametit do të paraqiten shumë vrasje, por jo vrasje të pa besimtarëve, por vrasje mes pasuesve të mi, kështu që personi do ta takojë vëllanë e vet dhe do ta vras. Nga shumica e njerëzve në atë kohë do të ngrihet mendja, do të pasohen ata që janë mendjelehtë dhe shumica do të mendojnë se janë në të drejtë, ndërsa ata nuk do të jenë në të drejtën!”. (Ibn Maxhe, Ahmed, El-Bezzar, Ebu Ja’la i Ibn ebi Shejbe – sahih)

14.04.2014

Hadithi

Hadith pas Kur'ani

Hadith pas Kur'ani

Kur'ani është fjalë e All-llahut xh.sh. që përmes melekut Xhibril i është shpallur Pejgamberit të Tij, Muhammedit a.s. në kohëzgjatje prej 23 vjetësh. Hadithi , ndërkaq është gjithqka që Muhammedi a.s. ka folur, ka vepruar dhe ka pëlqyer. Me fjalë të tjera, përmes hadithit shprehet e tërë jeta dhe veprimtaria e Pejgamberit a.s. Nga kjo shihet qartë se Kur'ani dhe Hadithi janë burimet themelore të Isalmit. Prandaj nuk është për t'u habitur fare pse interesimi për njohjen sa më të thellë të Kur'anit dhe Hadithit nga ana e dijetarëve islamë, por edhe më gjërë, prej kohesh ka qenë dhe vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes. Meqenëse Hadithi është një fushë e gjërë, bile do të thonim shumë e gjërë, do të japim vetëm disa njohuri të rëndësishme, me shpresë se do të jenë në dobi të lexuesit.