13.04.2014

Kurani

Roli i njeriut sipas Kuranit

Roli i njeriut sipas Kuranit

Mëkëmbës i Zotit dhe mbajtës i besës me Të Njeriut i është bërë vend në tokë për të përfaqësuar Zotin, për të qenë mëkëmbës i Tij. Ky është dhe qëllimi i krijimit të njerëzimit. Ky mëkëmbës u vu në rolin e kujdestarit, e si pasojë mban përgjegjësi për ndryshimet në tokë dhe për shfrytëzimin e burimeve të saj, gjë që i këkorhet ta bëjë me drejtësi për veten dhe të gjithë njerëzimin (Kamali, 2003).

10.04.2014

Kurani

A është Kur’ani vepër e fallëtarëve?

A është Kur’ani vepër e fallëtarëve?

“Ai nuk është fjalë e ndonjë poeti, po ju nuk besoni. Nuk është as fjalë e ndonjë falltari, po ju nuk përkujtoheni.” (El Haka:41-42)

06.03.2014

Kurani

Surja Kehf dhe paraqitja e Dexhallit: Pse kjo sure lexohet ditën e xhuma?

Surja Kehf dhe paraqitja e Dexhallit: Pse kjo sure lexohet ditën e xhuma?

Transmeton Ebu Derda r.a se i Dërguari i Allahut s.a.v.s ka thënë: “Kush i mëson dhjetë ajetet e para të sures El-Kehf, Dexhalli nuk do të ketë asnjë fuqi mbi të.” (Muslimi)

09.02.2014

Kurani

Ummeti në Kur´an dhe ummeti sot

Ummeti në Kur´an dhe ummeti sot

Drejt ummetizimit të ummetit musliman وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (Dhe ashtu (siç ju udhëzuam në fenë islame) Ne u bëmë juve një popull të drejtë (një mes të zgjedhur) për të qenë ju dëshmitarë (në ditën e gjykimit) ndaj njerëzve, dhe për të qenë i dërguari dëshmitar ndaj jush. (El-Bekare, 134)

18.01.2014

Kurani

Një veshtrim rreth Kur’anit permes sures së Fatihasë

Një veshtrim rreth Kur’anit permes sures së Fatihasë

KREU EL FATIHA ( HYRJA ) Mekë, 7 ajete El hamdu lil-lahi rabbil alemin. / Er-rahmanir-rahim. / Maliki jeumid-din. / Ijjaqe naë’budu ve ijjaqe nesteiin. / Ihdinas-siratal mustekim. / Siratal-ledhine enamte alejhim; gajril magdubi alejhim ve lad-dáliin. (1-7)

13.01.2014

Kurani

Kurani, libri i fundit

Kurani, libri i fundit

Kurani është libri i fundit dhe jo i pari i fesë që përfaqëson. Historia e kësaj feje është, se kur Zoti e krijoi njeriun në tokë, faktet bazë të fesë u ngulitën në natyrën e tij. Atij iu komunikuan faktet e mëposhtme nëpërmjet paraardhësit të tij Ademit: Së pari ai ka një Krijues, i Cili e ka krijuar atë; vetëm Ai është Zoti i tij dhe është e natyrshme që njeriu duhet të adhurojë vetëm Atë.

07.01.2014

Kurani

Surja Kehf dhe paraqitja e Dexhallit: Pse kjo sure lexohet ditën e xhuma?

Surja Kehf dhe paraqitja e Dexhallit: Pse kjo sure lexohet ditën e xhuma?

Transmeton Ebu Derda r.a se i Dërguari i Allahut s.a.v.s ka thënë: “Kush i mëson dhjetë ajetet e para të sures El-Kehf, Dexhalli nuk do të ketë asnjë fuqi mbi të.” (Muslimi)